OBLÍ ČERVI

Oblí červi

U papoušků chovaných v Evropě se nejčastěji vyskytují dva druhy oblých červů: škr-
kavky (Ascaridia spp.) a kapilárie (Capillaria spp.). Pokud je v chovu zaveden dobrý
protiparazitární program a jsou dodržována hygienická opatření, nemusejí způsobovat
vážnější potíže. V boji proti oblým červům se ovšem setkáváme s několika obtížemi,
které způsobují, že úhyny papoušků v důsledku začervení nejsou nijak výjimečné.

Druhy oblých červů u papoušků va, kterou neustále zraňují a střevo je tak ná-
v české republice chylné k dalším onemocněním. Některé druhy
Škrkavky jsou parazité, které si každý chovatel kapilárií žijí i v jícnu, voleti a předžaludku.
představí pod pojmem „červi“. Jsou to oblí Postižení ptáka červy závisí na stáří ptáka,
žlutobílí červi, dlouzí 2−6 cm, přičemž samice jeho celkové kondici a na množství parazitů.
jsou delší než samci. Žijí v horní části střeva Starší ptáci nemusejí mít vůbec žádné přízna-
papoušků a dožívají se 5−12 měsíců. Existuje ky, ale vylučují vajíčka a jsou zdrojem červů
pět hlavních druhů škrkavek papoušků. Z nich pro ostatní ptáky. Škrkavky zejména ubírají
se u našich papoušků vyskytuje téměř výhrad- ptákům živiny a ptáci tak postupně chřadnou.
ně Ascaridia platyceri, ovšem občas je možné Někdy mohou i zvracet nebo trpět krvavým
u nás najít i jiné papouščí druhy škrkavek. průjmem. Postižený pták může mít načepýřené
Bylo zaznamenáno i napadení papoušků škr- peří, je apatický a hubne.
kavkou kuří (Ascaridia galii), vyskytující se ŽivotNí cyklus červů
běžně u slepic, a škrkavkou holubí (Ascaridia Škrkavky ani kapilárie nepotřebují ke svému
columbae), která je jinak „specializovaná“ na
vývoji mezihostitele, papoušek se tedy nakazí
holuby.
přímo pozřením vajíčka parazita. Po pozření
Kapilárie se u papoušků vyskytují přibližně
vajíčka se v těle papouška uvolní larvy, které
stejně často jako škrkavky, ale v chovatelské
se zavrtají do stěny trávicího traktu a prodělá-
veřejnosti nejsou tak dobře známé. Tito červi
vají další vývoj. Larvy mohou i putovat po těle
jsou totiž tencí jako vlas, proto při běžné pitvě
papouška a napadat mimo střeva především
unikají pozornosti. Jejich nebezpečí spočívá
játra, žlučové cesty a někdy i jiné orgány. Pro
hlavně v tom, že se zavrtávají do sliznice stře-
boj s červy je důležité mít na mysli jejich pre-
patentní periodu – to je doba „dospívání“ čer-
va, tedy doba, která uběhne od vylíhnutí larvy
červa do okamžiku, kdy dospěje a začne klást
vajíčka nové generace červů.
Prepatentní periody červů papoušků nejsou
zcela přesně objasněny, ale určitě se pohybují
v rozmezí 45−60 dnů pro škrkavky, a pravdě-
podobně 2−3 týdny pro kapilárie. V praxi to
znamená, že nejpozději za dva měsíce od na-
Škrkavky ze střeva amazoňana fialovotemenného kažení papouška je už založena nová generace škrkavek, přičemž stará generace ještě nevy- se červům bude dařit ve stinné voliéře, která
mřela a stále produkuje nová a nová vajíčka. má na dně hlínu nebo trávník. Prolévání hlíny
Nakladená vajíčka musejí ještě prodělat vývoj nebo písku na dně voliéry horkou vodou má
ve vnějším prostředí do stadia infekční larvy, určitě svůj význam, je ale nutné si uvědomit,
což trvá zhruba 2−3 týdny. V praxi to tedy že teplota horké vody po styku s chladnou pod-
znamená, že zhruba po 2,5 měsících vznikají lahou rychle klesá a několik centimetrů pod
nové generace škrkavek, přičemž je logické, povrchem už proto nemusí být účinná. Někteří
že při obrovském počtu kladených vajíček je chovatelé zajišťují čistotu voliéry i tak, že na
každá nová generace mnohonásobně počet- dno položí rošt, kterým trus propadá a ptáci se
nější. Vyplývá z toho, že tradiční odčervení k němu nedostanou.
2× ročně nemusí být v mnoha chovech vůbec Je zřejmé, že ideální „protičerví“ vydláž-
dostačující a v rizikových chovech je potřeba děná či roštová voliéra se nemusí každému
odčervovat alespoň 4× ročně. líbit a nemusí také vyhovovat všem druhům
oDolNost vajíček škrkavek papoušků. Chovatel, který se rozhodne mít ve
v prostřeDí voliéře trávník, mulčovací kůru, písek či hlínu,
však musí mnohem více dbát na protiparazi-
Chovatelé se často dotazují na možnost „dez-
tární prevenci.
infekce“ prostředí od červů. Při úvahách o ta- Pokud si uvědomíme způsob rozmnožování
kovém zákroku musíme vyjít ze znalosti jejich červů, je zřejmé, že nejvyšší koncentrace vají-
odolnosti v prostředí. Vajíčka obou druhů čer- ček červů je v trusu ptáků. Základem prevence
vů mají silnou stěnu, a proto jsou v prostředí je proto zabránit ptákům v kontaktu s vlastním
velmi odolná. Jejich odolnost zvyšuje vlhkost trusem: nesmějí si kálet do krmítek a napá-
prostředí, naopak ji zkracuje slunce. Ideální ječek, ani na níže položená bidla. Zajistí-li
podmínkou pro přežívání vajíček je tedy chovatel jakýmkoli způsobem to, že se ptáci
stinné vlhké místo při teplotách 5−30 ºC. Na nedostanou k vlastnímu trusu a dno voliéry
přímém prudkém slunci vajíčka hynou zhruba bude plně čistitelné (beton, dlažba), lze v cho-
po 7 dnech. Ve stínu při teplotách kolem 20 ºC vu odčervování prakticky úplně odbourat.
zůstávají životaschopná kolem 6 měsíců. Tep-
lota nad 54 ºC je zabíjí téměř okamžitě. Mráz rozpozNáNí začerveNí ptáků
jim škodí méně než slunce. Pro zabití vajíček Při velmi silné invazi škrkavek mohou být
nízkou teplotou je nutné mít teploty pod bo- vidět v trusu. Ne vždy ale celí červi odcházejí
dem mrazu nepřetržitě po delší dobu. Potřebná trusem a navíc kapilárie nejsou pouhým okem
doba není přesně známa, ale v praxi se uka- viditelné. Přesná diagnostika se proto opírá
zuje, že v našich podmínkách je část vajíček o mikroskopické vyšetření trusu, kde se hledají
schopna přečkat i mírnou zimu, kdy teplota vajíčka parazitů.
pravidelně vystupuje nad 5 ºC a neklesá na Může ovšem nastat i situace, kdy je vyšetření
delší dobu pod –10 ºC. trusu negativní a pták je nemocen a může do-
konce i uhynout na začervení. K tomu dochází
jak zNičit vajíčka červů
ve voliéře
Z výše uvedeného vyplývá, že vajíčka červů nesnášejí tři základní faktory prostředí: slunce,
sucho a horko. Ideální voliéra z pohledu prevence začervení je tedy beto-
nová či kamenná podlaha Amazoňan fialovotemenný uhynul na ucpání
na slunci, naopak nejlépe Škrkavky ve střevě barnarda střeva škrkavkami
v období prepatentní periody, kdy ve střevě kování malé, aby bylo možné zvolit maximální
ptáka dorůstá velké množství škrkavek, které možnou dávku kvůli jistotě pozření účinného
ještě nevylučují vajíčka. I přes toto riziko je množství látky. Pozor: při přidávání léčiva do
vyšetření trusu pořád přesnější, než se spoléhat pitné vody se nesmějí používat sloupcové nebo
na nález celých červů v trusu. Riziko falešně kloboukové napáječky. Většina antiparazitik je
negativního výsledku se také sníží tím, že se na ve formě suspenze, která klesá na dno, a při
vyšetření zašlou vzorky od více ptáků. pití vody ze dna by se ptáci mohli smrtelně předávkovat.
léčba začerveNí TerapeuTicKá schémaTa
Způsob podání léčiv papouŠKům Velmi často je v chovatelské i odborné veřej-
Jedním ze základních rozhodnutí při terapii pa- nosti diskutována frekvence „preventivního“
poušků je způsob podání léčiva. Pro zajištění odčervení chovu. Z životního cyklu helmintů
optimální dávky je ideální podání léku sondou vyplývá, že jednoznačné univerzální doporu-
do volete, eventuálně stříkačkou do zobáku. čení neexistuje a rady typu „na jaře a na pod-
To je ovšem v případě větších chovů náročné zim“ nemají racionální odůvodnění. Nejlépe se
časově i organizačně. Při nutnosti opakované- osvědčují komplexní protiparazitární progra-
ho podání léčiva po několik dní po sobě jsou my sestavené individuálně pro konkrétní chov,
pak ptáci nadměrně stresováni a roste i prav- které zohlední druh a počet chovaných ptáků,
děpodobnost úrazu ptáků při jejich odchytu jejich návyky (pohyb po dně voliéry vs. pohyb
a fixaci. výhradně na bidlech), typ chovatelského zaří-
Bezproblémové je přidání léčiva do oblíbe- zení (omyvatelné vs. neomyvatelné dno voli-
ného krmiva, u něhož máme jistotu, že ho pták éry), frekvenci vyšetření trusu a hygienickou
beze zbytku pozře. Tento způsob je podmíněn úroveň chovu. Při dobré spolupráci chovatele
dobrou znalostí zvyklostí konkrétního papouš- a vysokém standardu hygieny chovu lze ome-
ka a zodpovědným přístupem chovatele. Pro zit frekvenci odčervování na minimum.
tento účel nemusí být vždy ideální mnohdy po- U papoušků se téměř všechna léčiva dopo-
užívaný piškot. Někteří papoušci si s piškotem ručuje aplikovat několik dní po sobě, přestože
ochotně hrají, ovšem jeho velkou část pouze v informacích výrobce na přebalu bývá uvá-
rozdrobí a jen kousek doopravdy pozřou. U ji- děno jednorázové podání. Hlavním důvodem
ných ptáků se osvědčilo např. vstříknutí léčiva pro opakované podání je skutečnost, že pasáž
do dílku mandarinky, přimíchání do mačkané- léčiva trávicím traktem papoušků je na rozdíl
ho banánu apod. Podání do oblíbeného krmiva od koní a přežvýkavců velmi rychlá a délka
vyžaduje přístup ke každému jedinci zvlášť. působení na přítomné parazity tak nemusí být
Nejjednodušší je způsob podání do pitné dostačující. Např. u fenbendazolu (Helmigal,
vody, je ovšem zároveň nejméně přesný. Tento Panacur) je doporučována několikadenní léčba
postup je nezbytný v případech velkých skupin i u psů. Opakování léčby po cca 14 dnech je
ptáků, kteří zároveň nejsou navyklí na příjem odůvodněno životním cyklem červů. U většiny
vlhkého krmiva, do něhož by bylo možné lé- léčiv je působení na nejmladší stadia (larvy)
čivo dávkovat přesněji. Nezbytné je zamezit slabší, je proto nutné opakovat odčervení po
ptákům přístup k jinému zdroji vody. Zejména zestárnutí mladých červů, kteří první odčer-
andulky mohou několik dní vystačit i s vodou vení přežili.
v podobě kondenzátu vzdušné vlhkosti na ple-
tivu voliéry. beZpečnosT odčervení
Způsob podání léčiva do určité míry ovlivňu- Zásadně platí, že žádné antiparazitikum by se
je i výběr účinné látky. Při přesné aplikaci son- nemělo používat v době snůšky a v době přepe-
dou do volete je možné zvolit i látku relativně řování. Velká opatrnost je nutná při odčervová-
nebezpečnou, kde snadno dojde k předávko- ní nemocných ptáků. U nemocných a slabých
vání, naopak při podávání do pitné vody jsou ptáků se volí nižší dávky a vybírají se látky,
nejvhodnější léčiva, u nichž je riziko předáv- které jsou co nejméně toxické. Nejvhodnější je

pyrantel (Runcid), pak fenbendazol (Panacur pouhým okem a lze je nalézt pouze vyšetřením
či Helmigal), relativně nejnebezpečnější je le- trusu. Vajíčka obou těchto červů jsou velmi
vamizol (Chemisol). Při náhodném předávko- odolná a ve vnějším prostředí zůstávají infekč-
vání může už dvojnásobek doporučené dávky ní po několik měsíců. Pro komplexní řešení
způsobit i u zdravých ptáků zvracení, nervové odčervování ve větších chovech musí být zo-
poruchy a smrt. Nevýhodou levamizolu je hledněn konkrétní způsob chovu a aplikována
i nízká účinnost proti kapiláriím. opatření uzpůsobená těmto podmínkám, nelze
tedy uplatnit univerzální způsob odčervování
závěrem k zapamatováNí platný pro všechny chovy. Základem prevence
V chovech papoušků u nás se vyskytují škr- parazitóz je preventivní vyšetření či odčervení
kavky a kapilárie, ovšem kapilárie mnoho ptáka při vstupu do chovu a zejména zamezení
chovatelů podceňuje, protože nejsou vidět kontaktu ptáků s vlastním trusem.

přehled účinných látek antiparazitik vhodných pro papoušky, která jsou legálně dostupná na
trhu v české republice

Albendazol (aldifal) 10 mg/kg do zobáku jednorázově nepoužívat v chovné sezoně

Fenbendazol (helmigal, panacur) 20–30 mg/kg do zobáku 3–5 dní po sobě nepoužívat v době přepeřování
125 mg/l pitné vody 5 dní po sobě ,20 mg/kg do zobáku zopakovat za 14 dní ,100 mg/kg krmiva 5 dní po sobě

Ivermektin(ivomec)(Dectomax) 0,2 mg/kg do zobáku jednorázově, při větších pozor na toxicitu u některých druhů, v invazích opakovat , pozor na toxicitu propylenglykolu

Levamizol(chemisol) 15 mg/kg do zobáku opakovat za 10–14 dní poměrně vysoká toxicita,
nepoužívat u loriů! 150–450 mg/l pitné vody 1−3 dny po sobě

Pyrantel pamoát(runcid) 4,5−7 mg/kg do zobáku opakovat za 14 dní nevstřebává se ze střeva,
bezpečný i pro mláďata 125–250 mg/l pitné vody 2 dny po sobě

TOPET OVO LIQUID

Topet OVO ® kapalina:
– Je účinný proti všem fázích hlístic (Ascaridia) u ptáků.
– Je to účinný proti všem fázích červů (Capillaria) u ptáků.
– Je to účinný proti tasemnice (železniční Tina Lien) u ptáků.
– Je to pomalý, ale dlouhodobý, takže obávaný střevní obstrukce kvůli nahromadění mrtvých škrkavek nedojde.
– 1 až 3 dny po podání Topet OVO ® Tekuté červy a všechny jejich mezistupně a zabil ze zažívacího traktu odstraněny.
– Vysoká bezpečnost.

Dávkování:
Agarpornis Neophemas 1-2 kapky
Papoušek Horský / Rosely : 5-7 kapek
Amazonani / žako 10-15 kapek
Ara / molucký kakadu: . 15-25 kapek

Opakovat po 10-14 dnů. u nemocný ptáků
Odčervení minimálně 2x ročně.
Odčervení mláďat – 1-3 týdny po opeření.

Napsát komentář

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat